આંકડાકીય માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પાના સંબંધી આંકડાકીય માહિતી
લેખનું પાનું૧૨
પાનાં
(ચર્ચા પાના અને નીર્દેશીત પાના સહિત વિકિના બધા પાના)
૫૧,૪૪૮
ચડાવેલ ફાઇલો૧૬
આંકડાકીય માહિતી બદલો
શાશ્વત સંદેશ શરૂ થયા પછી ફેરફાર થયેલ પાના૬૭,૦૯૮
પાનાં દીઠ સરેરાશ ફેરફારો૧.૩૦
સભ્ય સંબંધી આંકડાકીય માહિતી
નોંધણી થયેલા સભ્યો (સભ્યોની યાદી)૨૮,૧૩૦
સક્રીય સભ્યો (સભ્યોની યાદી)
(સભ્ય કે જેમણે છેલ્લા ૩૦ દિવસોમાં ફેરફારો કર્યાં છે)
બૉટો (સભ્યોની યાદી)
પ્રબંધકો (સભ્યોની યાદી)
ઇન્ટરફેસ પ્રબંધકો (સભ્યોની યાદી)
પ્રશાસકો (સભ્યોની યાદી)
નાબૂદકર્તા (સભ્યોની યાદી)
editor (સભ્યોની યાદી)
nuke (સભ્યોની યાદી)
Pushers (સભ્યોની યાદી)
Bulk pushers (સભ્યોની યાદી)
File pushers (સભ્યોની યાદી)